Domů Kontakt Mapa stránek
revize elektro

Úvod


Revize elektrického zařízení NN

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení nízkého napětí do 1000VAC a 1500VDC.

Revize elektrického zařízení VN a s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů

Zajišťujeme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení VN včetně prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Podle jakých norem se provádějí revize elektro

 1. Revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500
 2. Revize el. ručního nářadí podle ČSN 33 1600
 3. Revize elektrospotřebičů podle ČSN 33 1610
 4. Revize hromosvodů podle ČSN EN 62305

Definice revize

Všechna opatření, kterými se ověřuje shoda hotové elektrické instalace s příslušnými požadavky ČSN. Revize obsahuje prohlídku, zkoušení a vypracování revizní zprávy.

Výchozí a pravidelné revize

Výchozí revize se provádějí před uvedením nového zařízení do provozu. Pravidelné revize se provádějí během provozu elektrického zařízení ve stanovených lhůtách. Nové elektrické zařízení a ani elektrické zařízení, na němž se prováděli práce, nesmí být uvedeno do provozu bez provedené revize elektro.

Lhůty revizí

Lhůty revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do 5 let, v závislosti na umístění el. zařízení, povaze skladovaných či zpracovávaných látek apod. Termíny pravidelných revizí budeme hlídat a včas Vás budeme kontaktovat, abychom dodrželi termín.

Odstranění zjištěných závad při revizi elektro

Po dohodě odstraníme závady zjištěné při revizi elektro nebo zajistíme odbornou firmu na odstranění závad zjištěných při revizi.

Nahoru

Proč provádět revize


Proč je nutné provádět revize elektro

 1. Dozvíte se o stavu vámi provozovaného elektrického zařízení.
 2. Předejdete možnému úrazu elektrickým proudem.
 3. Snížíte riziko nebezpeční požárů.
 4. Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb. a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb., je každý provozovatel elektrického zařízení (právnická i fyzická osoba) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610.
 5. V případě požáru, nebo úrazu el. proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte vypracovanou revizi
 6. Kontrolní orgán ( Oblastní inspektorát práce ) Vám může udělit finanční pokuty dle zákona č.: 251/2005 Sb.

Vysvětlení k zákonům a nařízením vlády

Jakákoliv fyzická či právnická osoba, která chce vyvíjet podnikatelskou činnost na území ČR, musí splňovat podmínky stanovené zákonem. Jsou to především zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném změní), zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a mnoho dalších zákonů.

První jmenovaný zákon - zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), řeší obecně problematiku dodržovaní bezpečnosti práce na pracovišti a stanovuje náležitosti, které musí podnikající subjekt - zaměstnavatel - plnit vůči svým zaměstnancům tak, aby zajistil nezbytnou míru bezpečnosti na pracovišti. Jednou z těchto nezbytných činností je vyhledávání a hodnocení rizik (§102). V zákoně č. 309/2006 Sb. je v §4 stanoven požadavek na provádění kontrol a revizí technických zařízení a nářadí. V této souvislosti je rovněž dobré zmínit §349 zákoníku práce, který stanovuje rozsah předpisů, které je nutno z hlediska bezpečnosti práce dodržovat, mezi něž patří i technické normy.

Zákoník práce rovněž v §265 stanovuje odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci v důsledku nedodržení předepsaných právních povinností.


Nahoru

Revize elektrické instalace a hromosvodů


Každá elektrická instalace, nebo hromosvody musí být během své výstavby, nebo po dokončení před tím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována. Revize se provádí též po dokončení oprav, pokud nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500:1990.

Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Musí mít osvědčení o kvalifikaci podle §9 vyhlášky 50/1978 Sb.

Samotnou revizí se ověřuje shoda hotové elektrické instalace s příslušnými požadavky na ČSN. Postup při provádění revizí je takový – 1) prohlídka, 2) zkoušení, 3) vypracování revizní zprávy

Prohlídka

Prohlídka musí být provedena před zkoušením a obvykle se provádí, jestliže je celá instalace bez napětí.

Prohlídka musí být provedena, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty:

 1. vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem
 2. jsou řádně zvoleny a instalovány
 3. nejsou viditelně poškozeny

Prohlídka musí tam, kde je to účelové, zahrnovat ověření alespoň těchto náležitostí:

 1. způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem
 2. použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky
 3. volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí
 4. použití a vhodné umístění odpojujících a spínacích přístrojů
 5. volby předmětů zařízení a ochranných opatření k vnějším vlivům
 6. označení nulových a ochranných vodičů
 7. zapojení přístrojů
 8. vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podrobnými informacemi
 9. označení obvodů, přístrojů, vodičů, svorek, kabelů
 10. použití ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování
 11. přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby

Zkoušení

Seznam zkoušek, které se provádí měřením a vyhodnocením naměřených veličin v elektrické instalaci:

 1. spojitost ochranných vodičů, hlavního a doplňujícího pospojování
 2. izolační odpor elektrické instalace
 3. volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí
 4. ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením obvodů
 5. odpor podlahy a stěn
 6. automatické odpojení od zdroje
 7. doplňková ochrana ( proudové chrániče )
 8. pořadí fází
 9. funkční a provozní zkoušky
 10. úbytek napětí
 11. hodnota zemního odporu uzemňovací soustavy

Vypracování revizní zprávy

Po dokončení revize nové instalace nebo doplnění nebo změny stávající instalace musí být zpracována zpráva o výchozí revizi. Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, kterého se zpráva týká, spolu se záznamem prohlídky a výsledků zkoušek. Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace. Rozsah a výsledky pravidelných revizí instalace nebo jakékoliv její části musí být zaznamenány formou revizní zprávy o pravidelné revizi.

Čeho se týká revize elektrické instalace dle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, ČSN EN 62305

 1. veškerých elektrických instalací a přípojek
 2. hromosvodů – jímačů, svodů a zemničů
 3. pracovních strojů a výrobních linek
 4. měřících a regulačních systémů
 5. silnoproudých a slaboproudých systémů … atd.

Dá se všeobecně říct, že na veškeré elektrické zařízení se musí vypracovat revizní zpráva.

Lhůty revizí

Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů:

Druh prostředí podle dříve platných ČSN Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 Lhůta revizí (roky)
základní, normální normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5 5
studené, horké, vlhké, zvýšená korozní agresivita, nehořlavý prach, biolog.škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), A4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
venkovní, pod přístřeškem vně budovy může být AB2,3, AB6,7,8, AD3,4,5 i pro výskyt vody mimo déšť (způsobený člověkem) a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2,3, AN2,3, AS1,2,3 + ostatní vlivy podle konkrétní situace 4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

umístění elektrického zařízení využití a konstrukce budovy revizní lhůty (roky)
prostory určené pro shromažďování více než 200 osob BD3, BD4 (zároveň BA1) 2
zděné obytné a kancelářské budovy BD1 (může být BD2) 5
rekreační střediska, školky, hotely, jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
objekty z hořlavého materiálu C2,3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky 1

Lhůty pravidelných revizí doporučených v jednotlivých prostorech dle ČSN 33 2000-6:

objekt, prostor oddíl ČSN 33 2000 lhůta revize (roky)
prostor s vanou nebo sprchou, umývací prostory 701 3
plavecké bazény nebo fontány 702 1
místnosti se saunovými kamny 703 3
staveniště a demolice 704 0.5
zemědělská a zahradnická zařízení 705 3
omezené vodivé prostory 706 3
zařízení pro zpracování dat 707 5
parkovací místa karavanů v kempech 708 1
venkovní osvětlení 714 4

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305:

ochranná úroveň vizuální kontrola celková revize
I, II 1 rok 2 roky
III, IV 2 roky 4 rokz

Nahoru

Revize elektrického nářadí


Mezi elektrické nářadí můžeme zařadit elektrické vrtačky,vrtací a sekací kladiva,brusky, pilky,přenosné světla,nůžky,míchadla,stříkací pistole,kladiva,frézky,hoblíky,svářečky plastů,sekačky na trávu,závitořezy,leštičky a další podobného charakteru. N a nářadí se provádějí v pravidelných lhůtách revize a kontroly.

Revize nářadí

Je souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav nářadí z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize nářadí je vypracování dokladu o revizi nářadí.

Kontrola nářadí

Činnost, při které se prohlídkou a zkoušením zjišťuje technický stav nářadí.

Rozdělení nářadí podle používání

Skupina A – s nářadím se pracuje jen občas ( do 100 hodin za rok )
Skupina B – s nářadím se pracuje často krátkodobě ( od 100 do 250 pracovních hodin za rok )
Skupina C – s nářadím se pracuje často delší dobu ( více než 250 pracovních hodin za rok )

Rozsah revize nářadí

 1. Stav nářadí a jeho součástí
 2. Připojení ochranného vodiče ( u nářadí třídy ochrany I )
 3. Izolační odpor, popř. dotykový prou
 4. Chod nářadí

Rozsah kontrol nářadí

 1. Nářadí a jeho části se prohlédnou a posoudí se jejich technický stav
 2. Provede se zkouška chodu

Lhůty kontrol nářadí

Kontroly nářadí se provádějí před každým výdejem a po každém vrácení přístroje. Má-li ho pracovník v delším užívání, tak před každým zahájením práce a po skončení práce.


Lhůty revizí nářadí

Skupina Nářadí třídy Nejméně jednou za
A I 6 měsíců
II a III 12 měsíců
B I 3 měsíce
II a III 6 měsíců
C I 2 měsíce
II a III 3 měsíce

Důležité: při zjištění závad musí být nářadí předáno k opravě!!!

Nahoru

Revize elektrických spotřebičů


Jedná se především o tyto elektrické spotřebiče

Elektrická zařízení informační techniky :
počítače,monitory, tiskárny, kopírky,skenery, faxy nabíječky k různým spotřebičům a další kancelářská technika atd.

Elektrické spotřebiče pro domácnost :
chladničky, žehličky,vařiče, varné konvice,kávovary,myčky,vysavače mikrovlnné trouby,opékače topinek,šicí stroje,pračky,sušičky prádla atd.

Přístroje spotřební elektroniky :
radiopřijímače, audio systémy, televizní přijímače, magnetofony,zesilovače atd.

Revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610

Je souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize spotřebiče je vypracování dokladu o revizi spotřebiče.

Kontrola elektrických spotřebičů:

Činnost, při které se prohlídkou a zkoušením zjišťuje technický stav spotřebiče.

Rozdělení elektrických spotřebičů podle používání

Skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru ( na stavbách, zemědělských prací atd.)
Skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech
Skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorech ( školy, kluby, hotely )
Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Rozsah revize spotřebičů

 1. Stav spotřebičů a jeho součástí
 2. Měření odporu ochranného vodiče ( u spotřebičů třídy ochrany I )
 3. Měření proudu protékajícího ochranným vodičem ( u spotřebičů třídy ochrany I )
 4. Měření izolačního odporu, popř. dotykového proudu
 5. Měření náhradního unikajícího proudu
 6. Chod spotřebičů

Rozsah kontrol spotřebičů

 1. Spotřebič a jeho části se prohlédnou a posoudí se jeho technický stav
 2. Provede se zkouška chodu

Lhůty kontrol a revizí spotřebičů

Skupina Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče Nepřenosné a připevněné spotřebiče
Kontrola Revize Kontrola Revize Kontrola Revize
A Vždy před jejich vydáním.
B Před použitím 1 x za 3 měsíce Před použitím 1 x za 3 měsíce Před použitím 1 x za 6 měsíců
C Před použitím 1 x za 6 měsíců Před použitím 1 x za 12 měsíců Před použitím Dle ČSN 33 1500
D Před použitím 1 x za 6 měsíců Před použitím 1 x za 12 měsíců Před použitím Dle ČSN 33 1500
E 1 x za týden 1 x za 12 měsíců 1 x za měsíc 1 x za 12 měsíců 1 x za 3 měsíce Dle ČSN 33 1500
F 1 x za měsíc 1 x za 12 měsíců 1 x za 6 měsíců 1 x za 22 měsíců 1 x za 12 měsíců Dle ČSN 33 1500

Důležité: při zjištění závad musí být spotřebič nebo pohyblivý přívod předán k opravě!!!

Nahoru

Ceny revizí


Ceny revizí se odvíjejí od rozsahu, stavu elektroinstalace (hromosvodu) a od stavu dokumentace elektrického zařízení (hromosvodu). Svou roli zde také hraje prostředí, ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvod nachází. Ve složitějších případech se cena revize určí po předběžné prohlídce, či po domluvě. Ceník revizí Vám zašleme na vyžádání.

Nahoru